oljeanalys


Det är viktigt att ha information om oljans egenskaper och slitage på systemet för att kunna utföra preventivt underhåll och säkerställa optimal drift. 

Med rätt sorts oljeanalys går det att säga något om systemets tillstånd och oljans förväntade livslängd. Partiklar, oxidation och vatten är oftast de primära kontamineringsformerna för oljesystem.

För att få relevanta analyser är det viktigt att ta hänsyn till såväl oljetyp som tillämpning. 

En oljeanalys bör som minst omfatta:

 • Växel- och hydrauloljor; viskositet, syratal (TAN, total acid number), vatteninnehåll i ppm och partikelhalt (ISO 4406).
 • Turbinoljor (gas-, ång- och vattenturbiner); viskositet, syratal (TAN) och oxidation (MPC-test).
 • Motorsmörjoljor; viskositet, bastal (TBN, total base number), vatteninnehåll och partikel-/sotinnehåll  i form av olöslig rest i n-pentan (membran- eller centrifugaltest).
 • Transformeroljor; upplösta gaser, vatteninnehåll i ppm, syratal (TAN), Di-elektrisk styrka.
 • Diesel; vatteninnehåll i ppm, mikroorganismer och partikelhalt (ISO 4406).

Om man vill veta mer om systemet och oljans tillstånd, eller om det finns skäl för vidare undersökning, kan följande analyser vara lämpliga:

 • Elementanalyser (ICP/RDE), slitpartiklar, tillsatser, föroreningar i ppm.
 • Membranfiltrering, vikt för avlagring på membran.
 • Membranfiltrering, mikroskopering av partiklar på membran.
 • Partikelhalt, jämfört med uppmätt halt med laserljus och mikroskop.
 • Demulgering, fastställande av oljans förmåga att separera från vatten.
 • Minidesorbertest, oljans förmåga att separera från vatten enligt desorptionsprincipen (internt test).
 • Flampunkt vid misstanke om nedbruten olja eller iblandad diesel, t.ex. motorolja. 
 • MPC-test (Membrane Patch Colorimetry), oxidationsrester på membran, t.ex. turbin- och hydraulolja.
 • FT-IR, infraröd spektroskopi kan påvisa skillnaden mellan ny och använd olja, t.ex. oxidation, sot, tillsatser, korskontaminering.
 • Kontaktyte- och ytspänning kan ge en indikation på det allmänna tillståndet för oljan. Bra test för exempelvis transformeroljor.
 • Olöslig rest i n-pentan/toluen, centrifugaltest.
 • RPVOT, kan påvisa oljans oxidationsmotstånd mätt i tid. Uppskattar innehållet av aktiva antioxidanter.
 • RULER, innehåll av aminosyror/fenoler jämfört med ny olja (antioxidanter).
 • Skumtendens enligt sekvens I-III.
 • Flender-skumtest för växlar.
 • PQ-index, visar mängden magnetiska slitpartiklar i oljan.
 • Inspektion av använda filterelement.

C.C. JENSEN har utvecklat en metod för undersökning av använda filterinsatser som ger en bild av vilken typ av partiklar som sitter kvar i filtret. Man tittar på den använda filterinsatsens yta, avskrapningar från filterinsatsens yta och membrananalyser av sköljresterna från filterinsatsen. Rapporten innehåller foton tagna i mikroskop av de påträffade partikeltyperna.

C.C.JENSENs laboratorium i danska Svendborg utför analyser enligt ISO/ASTM-standarder samt interna metoder som utvecklats för att stötta de produkter/lösningar som C.C.JENSEN erbjuder. Vi samarbetar dessutom med externa, oberoende laboratorier i Europa.

Våra dotterbolag använder både laboratoriet i Svendborg och lokala laboratorier världen över. 

Det går därför att få både rutinmässiga analyser och specialanalyser utförda i samarbete med C.C.JENSEN.

Se även vår Clean Oil Guide, avsnitt 3.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide