riggar och borrfartyg – länsvatten


Utsläpp av länsvatten från riggar och borrfartyg är en normal del av verksamheten. Det är dock inte önskvärt att avleda länsvatten som innehåller mineralolja, eftersom denna i sin tur innehåller många kemiska föreningar – av vilka de flesta inte är lätt biologiskt nedbrytbara. Alla ansvarstagande fartygsägare har därför som mål att avleda rent länsvatten.

Utmaning
Eftersom avledning av länsvatten som innehåller mineralolja allmänt anses vara farligt för miljö och hälsa har många fartyg installerat en oljeavskiljare som renar länsvattnet innan det släpps ut. Det är dock vanligt att separatorns funktion endast uppfyller kraven om den hålls ren och fungerar klanderfritt. Men även om detta är fallet har vissa oljeavskiljare problem med att hantera oljan. Den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) föreskriver en maximal oljehalt på 15 ppm i länsvatten som släpps ut till sjöss, och regelbrott kan leda till viten eller utebliven vinst.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • En kostnadseffektiv metod för rening av länsvatten
  • Minska risken för att bryta mot miljöförordningar
  • Minska risken för viten

CJC®:s Blue Baleen-oljeabsorbentsystem är din garanti för rent vatten! Med låga driftkostnader och praktiskt taget obefintligt underhållsbehov utgör oljeabsorbentsystemet CJC® Blue Baleen en kostnadseffektiv lösning på slag- och spillvattenproblem ombord på passagerarfartyg. CJC®:s Blue Baleen-oljeabsorbentsystem gör det möjligt att slutfiltrera länsvatten på ett effektivt och miljövänligt sätt. Systemen är baserade på en unik absorbtionsprincip med specialutvecklade och patentsökta insatser och klarar av att absorbera olja till en halt understigande 5 ppm från länsvattnet vilket garanterar att fartyget kan bedriva en miljövänlig verksamhet.

Dina lösningar
För rent länsvatten på borrfartyg behöver du:

CJC® Blue Baleen-systemlösningar passar alla riggar och borrfartyg oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Blue Baleen brochure
Offshore sector brochure
Clean Oil Guide