mobila maskiner


Mobila maskiner som exempelvis cementpumpar, kranar, entreprenör- och jordbruksmaskiner innehåller avancerade hydraulsystem som körs i krävande miljöer. Tillförlitlig utrustning är absolut nödvändig för en hög produktionstakt. Siktar du på maximal produktion och användning av tillgänglig mankraft måste dina mobila maskiner starta när de behövs och inte drabbas av onödiga driftstopp. Eftersom driftmiljön för det mesta är mycket smutsig är det av största vikt att man avlägsnar alla partiklar och håller både olja och bränsle rena och torra.

 

Utmaning
Om hydraulsystemen i de mobila maskinerna inte fungerar optimalt riskerar du kostsamma driftavbrott och försämrad produktion på arbetsplatsen. Växellådor, lager och hydrauliska motorer riskerar att förorenas av fukt och partiklar som kan leda till oväntade maskinhaverier och läckande packningar, som dessutom innebär en miljöfara. Om oljan innehåller oxidationsrester kan utrustningen inte fungera på bästa sätt och dessutom ökar slitaget. Det är inte ovanligt att tappa upp till 20 procents maskinkraft på grund av smutsiga och våta oljesystem. Om dieseln innehåller partiklar och vatten kan motorn inte köras optimalt och slitaget ökar. Om dina maskiner inte fungerar och gör det omöjligt för dig att utföra det uppdrag du anlitats för riskerar du att behöva betala förseningsavgifter. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller dina mobila maskiner i form
  • Arbeta effektivt utan att ge upphov till miljöfaror
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Få hydrauloljan att hålla 3–4 gånger längre

När du installerar CJC®-oljefilterlösningar för dina mobila maskiner får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga partikelnivåer. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort antal installationer i mobila maskiner. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att dina växellådor, lager och hydrauliska motorer håller länge och du minskar dessutom risken för läckande packningar avsevärt. Renare dieselbränslen innebär att lägre underhållskostnader och färre oväntade maskinhaverier. Hydrauloljan kan hålla 3–4 gånger längre.

 

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom fordonsindustrin:

CJC® systemlösningar passar alla mobila maskiner, växellådor, lager och hydrauliska motorer och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Kundberättelser

Industry_Hydraulic-Oil_High-pressure-hydraulic-system_CCIN5167UK

Brochures & Guides

Clean Oil Guide