pappers- och massaindustri


Papper- och massafabriker är komplicerade produktionsanläggningar med extremt fuktiga miljöer som kräver tillförlitlig utrustning för att kunna hålla en hög produktionstakt. Många olika delsystem används på produktionslinan och flera av dem utsätts för vatten och/eller värme, t.ex. växlar, lager och hydraulsystem. På grund av omfattande vatteninträngning och höga temperaturer i omgivningen är det av största vikt att man håller oljan ren och torr samt fri från oxidationsrester.

Utmaning
Om de komplicerade och mångsidiga system som används vid pappers- och massaproduktion inte kan köras på ett optimalt sätt riskerar du kostsamma driftavbrott, lägre produktionstakt och sämre slutresultat. Växellådor, lager och hydrauliska komponenter riskerar att förorenas av vatten och oxidationsrester från olika varma processer. Detta kan leda till oväntade maskinhaverier och göra det nödvändigt att köpa in dyra reservdelar med långa ledtider. Om oljan innehåller oxidationsrester kan utrustningen inte fungera på bästa sätt och dessutom kan både slitage och energianvändning öka. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller dina maskiner för både våta och torra processer i form
  • Minska vattenmängderna i smörjoljor för växlar och lager
  • Försäkra dig om god stabilitet och produktivitet för dina processer
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Få smörjoljan att hålla 3–4 gånger längre

När du väljer att installera CJC®-oljefilterlösningar i din pappers- och massaanläggning får du ett mycket effektivt oljefilter med ytterst hög kapacitet för vattenavskiljning för system med omfattande vatteninträngning. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort installationer i ett flertal pappers- och massafabriker. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om låga nivåer oxidationsrester och att dina växellådor, lager och hydrauliska komponenter håller länge. Dessutom kan du få ned underhållskostnaderna, slippa oväntade maskinhaverier och smörjoljan kan hålla upp till 3–4 gånger längre. Du kan till och med övervaka oljesystemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

Dina lösningar
För pappers- och massafabriker kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC®-oljefilter i många olika storlekar används vid pappersbruk:

CJC® systemlösningar passar alla växellådor, lager och all hydraulisk utrustning vid pappers- och massaanläggningar och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide